Przedmiot działalności
Status prawny spółki
Organy spółki
Struktura właścicielska
Majątek
Taryfy i Koncesje
Przyłączenie do sieci
Przetargi i zamówienia pub.
Inne dane publiczne
Kontakt
STRONA GŁÓWNA   INFORMACJE   GALERIA   SPRZEDAŻ OPAŁU      


MPEC W BRZESKU
GALERIA ZDJĘĆ


mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

mpec


Przetargi i zamwienia publiczne

OGOSZENIE O SPRZEDAY
Samochodu marki Peugeot Partner 1,4 KAT


1. Nazwa i siedziba sprzedajcego

Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku
ul.Wincentego Zydronia 11, 32-800 Brzesko,
tel. 0-14-68 62 505, 0-14 68 62 625 ; fax 0-14 68 63 005
e-mail: sekretariat@mpec.brzesko.pl
strona : www.mpec.brzesko.pl

2. Przedmiot sprzeday

Samochd ciarowy Peugeot Partner stanowicy mienie Miejskiego Przedsibiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku, ktre jest pierwszym wacicielem pojazdu.

Marka: PEUGEOT
Model: PARTNER 1,4 KAT
Rodzaj pojazdu: SAMOCHD CIʯAROWY UNIWERSALNY
adowno: 560 kg
Rok produkcji: 2000
Rodzaj nadwozia: ZAMKNITE
Kolor powoki lakierniczej: ZIELONY
Rodzaj silnika: BENZYNA
Pojemno skokowa silnika: 1 360 cm3
Moc silnika: 74 KM
Przebieg: 154 000 km
Data pierwszej rejestracji: 23.03.2000 r.
Pena dokumentacja
Stan techniczny: SPRAWNY
Samochd posiada blokad skrzyni biegw oraz immobilizer
Usterka zamkw
Nieoryginalne kluczyki

3. Miejsce i termin gdzie mona dokona ogldzin samochodu

Samochd mona oglda w godz. od 8.00 do 14.00 w siedzibie spki.
Osoba do kontaktu: Janusz Witkowski

4. Warunki, termin i miejsce sprzeday

Zainteresowani nabyciem samochodu mog skada w sekretariacie spki oferty pisemne do 08.03.2010 r. do godz. 10:00. O nabyciu bdzie decydowaa najwysza oferowana cena. Otwarcie ofert nastpi w dn. 08.03.2010 r. o godz. 10:15 w siedzibie Spki. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odwoania sprzeday bez podania przyczyny. Nabywca jest zobowizany wpaci cen nabycia w dniu podpisania umowy. Ustala si termin zawarcia umowy kupna - sprzeday w cigu 7 dni.

5. Cena minimalna: 7 300 z brutto (80% redniej ceny rynkowej rocznika i modelu)

6. Zdjcia sprzedawanego samochoduMiejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej
Spka z o.o. w Brzesku
32-800 Brzesko ul. Wincentego Zydronia 11
http://www.mpec.brzesko.pl

ogasza

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na dostaw fabrycznie nowej elektronicznej wagi samochodowej o wymiarach 16 x 3 m i nonoci 50 ton wraz z kompletem oprzyrzdowania i montaem na terenie ciepowni Rejonowa w Brzesku


Specyfikacja Istotnych Warunkw Zamwienia jest udostpniona na stronie internetowej www.mpec.brzesko.pl oraz w siedzibie Spki w Brzesku, ul. Wincentego Zydronia 11.

Przedmiotem zamwienia jest dostawa i monta elektronicznej wagi samochodowej o parametrach technicznych okrelonych szczegowo w specyfikacji.

Zamawiajcy nie dopuszcza zoenia ofert czciowych ani wariantowych.

dany termin realizacji zamwienia: 09 kwietnia 2010 roku.

Warunki udziau w postpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny speniania tych warunkw.

O udzielenie zamwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktrzy:
 • speniaj warunki, okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamwie Publicznych, dotyczce:

  1) posiadania uprawnie do wykonania okrelonej dziaalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakadaj obowizek ich posiadania,
  2) posiadania wiedzy i dowiadczenia,
  3) dysponowania odpowiednim potencjaem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamwienia,
  4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 • nie podlegaj wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

 • Ocena spenienia warunkw wymaganych przez Oferenta dokonana zostanie przez Komisj Przetargow poprzez:
 • sprawdzenie kompletnoci oferty pod ktem jej zawartoci,
 • sprawdzenie dokumentw i owiadcze w zakresie kompletnoci i ich aktualnoci, odpowiadania wymogom przetargu, czytelnoci oraz zoenia stosownych podpisw,
 • sprawdzenie oferty wykonanej w oparciu o podany zakres i warunki zamwienia pod wzgldem kompletnoci zakresu oraz rachunkowym.


 • Opis kryteriw, ktrymi Zamawiajcy bdzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriw i sposobu oceny ofert.

  Przy wyborze oferty Zamawiajcy bdzie bra pod uwag cen wszystkich elementw wagi wraz z wykonaniem fundamentw wagi (patrz za. nr 2):

  1. Cena - ranga 93%
  2. Warunki gwarancji (minimum 24 miesice) - ranga 7%

  W trakcie oceny oferty kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane bd punkty. Oferta moe uzyska za kryterium: od 0 do 100 punktw.
  Punktowa ocena oferty jest sum punktw ceny oferty i warunkw gwarancji.

  1. Cena oferty
  CENA MINIMALNA (NAJNISZA Z OFEROWANYCH CEN) x RANGA x 100 pkt
  CENA OFERENTA (OFERTA OCENIANA)

  2.Warunki gwarancji
  ILO MIESICY GWARANCJI BADANEJ OFERTY(MIN. 24 M.) x RANGA x 100 pkt
  MAKSYMALNY OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI (W MIES.)

  Szczegowych informacji dotyczcych warunkw zamwienia udzielaj:
  Pawe Majewski - V-ce Prezes Zarzdu
  Otylia Gibaa - Inspektor do spraw organizacyjnych
  w siedzibie Spki lub telefonicznie pod numerem 014-68 62 625

  Oferty w zamknitych kopertach oznaczonych:

  "Przetarg- dostawa i monta fabrycznie nowej elektronicznej wagi samochodowej.
  Nie otwiera przed godz. 10.00 dnia 08.02.2010 r."

  naley skada w sekretariacie Spki w Brzesku ul. Wincentego Zydronia 11 lub przesa na adres Zamawiajcego do dnia 08.02.2010 r. do godz. 10.00.

  Otwarcie ofert nastpi w dniu 08.02.2010 r. o godz. 10.15 w siedzibie Spki.
  Termin zwizania ofert: 30 dni od terminu skadania ofert.

  Brzesko dn. 25.01.2010 r.


  Pobierz dokumenty (format .rar)  Odpowiedzi na pytania

  dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostaw fabrycznie nowej elektronicznej wagi samochodowej o wymiarach 16 x 3 m i nonoci 50 ton wraz z kompletem oprzyrzdowania i montaem na terenie ciepowni Rejonowa w Brzesku.

  Przekazuj Pastwu pytania Wykonawcw wraz z odpowiedziami Zamawiajcego.
  Prosz o uwzgldnienie tych wyjanie przy opracowywaniu oferty przetargowej.

  Pytanie 1. Czy Zamawiajcy dopuci do postpowania ofert rwnowan, zawierajc wywietlacz zewntrzny o wysokoci cyfr 10 cm?
  Odpowied: Zamawiajcy nie dopuszcza wywietlacza z wysokoci cyfr mniejsz ni 12 cm.

  Pytanie 2. Czy Zamawiajcy dopuci do postpowania ofert rwnowan, zawierajc seryjnie produkowany prefabrykowany pomost elbetowy 16 x 3 m, wykonany z wibrowanego elbetu mostowego B55?
  Odpowied: Zamawiajcy nie dopuszcza prefabrykowanego pomostu elbetowego. Wymagana konstrukcja - stalowa.

  Pytanie 3. Czy w ofercie przetargowej mog by uwzgldnione czujniki tensometryczne analogowe a nie cyfrowe.
  Odpowied: Zamawiajcy dopuszcza zastosowanie czujnikw tensometrycznych analogowych.

  Pytanie 4. Czy Zamawiajcy dopuszcza ofert na wag o dugoci 18m ( pomosty oparte na 8 przetwornikach tensometrycznych )?
  Odpowied: Zamawiajcy dopuszcza tak ofert.
  OGOSZENIE O WYBORZE OFERTY

  1. Nr sprawy: 1/2010
  2. Data publikacji ogoszenia: 25.01.2010 r.
  3. Zamawiajcy: Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Wincentego Zydronia 11, 32-800 Brzesko.

  4. Tryb udzielania zamwienia:
  Postpowanie przeprowadzane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z "Regulaminem udzielania zamwie przez Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej Spka z o.o. w Brzesku na dostawy, usugi i roboty budowlane".

  5. Nazwa zamwienia: "Dostawa fabrycznie nowej elektronicznej wagi samochodowej o wymiarach 16 x 3 m i nonoci 50 ton wraz z kompletem oprzyrzdowania i montaem na terenie ciepowni Rejonowa w Brzesku".

  6. Liczba otrzymanych ofert: wpyno - 10 ofert, z tego 4 nie speniao warunkw wymaganych w SIWZ.

  7. Kryterium wyboru oferty:
  - cena oferty netto - 93%
  - warunki gwarancji (minimum 24 miesice) - 7%


  Punktowa ocena oferty jest sum punktw ceny oferty netto i warunkw gwarancji. Maksymalna czna liczna punktw jak moe uzyska Wykonawca wynosi 100 pkt.

  8. Cena oferty:
  oferta o najniszej cenie netto: 53 500,00 z.
  oferta o najwyszej cenie netto: 108 500,00 z.

  9. Punkty:
  oferta o najniszej liczbie punktw: 49,46
  oferta o najwyszej licznie punktw: 94,02

  10. Najkorzystniejsza oferta:
  F.P.H.U. "GLOBALWAG"
  Patrycja Rogowska
  33-300 Nowy Scz, ul. Sucharskiego 5/6
  z cen ofertow netto - 53 500,00 z i gwarancj 36 miesicy.

  Cena ofertowa brutto - 65 270,00 z.

  11. Uzasadnienie wyboru:
  Wybrana oferta spenia wszystkie warunki SIWZ oraz po przeprowadzonej ocenie ofert uzyskaa najwyszy bilans punktw tj. 94,02, w zwizku z czym stanowi ofert najkorzystniejsz.


  mapa strony | do góry   
  © 2007 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA z o.o. w Brzesku
  www.mpec.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzesku