Kontrast
Czcionka

Centrum zgłoszeń:
14 68 62 625

FAQ

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź
Najczęściej zadawane pytania

Zgodnie z aktualnymi przepisami oraz umową sprzedaży ciepła sezon grzewczy to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. W praktyce to najwięksi odbiorcy ciepła, czyli spółdzielnie mieszkaniowe, decydują o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego i uruchomieniu ogrzewania.

Ciepłomierz jest to całkujący przyrząd pomiarowy przeznaczony do pomiaru ilości przepływającej energii cieplnej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczania się między dostawcą a odbiorcą tej energii. Jego legalizacja jest wymagana w celu sprawdzenia dokładności pomiaru oraz przeglądu urządzenia pomiarowych w celu wyeliminowania uszkodzeń mechanicznych spowodowanych osadami mineralnymi zawartymi w przepływającej przez niego wodzie.

Termozawór automatycznie otwiera i zamyka przepływ gorącej wody przez instalację w celu utrzymania zadanej temperatury w pomieszczeniu.

Taryfa jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo i wprowadzony jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców (art. 3 pkt.17 ustawy). Zgodnie z § 5 ust. 3 rozporządzenia taryfowego „Taryfę kształtuje się w taki sposób, aby odbiorca mógł na jej podstawie obliczyć należność odpowiadającą zakresowi usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, określonemu w umowie sprzedaży ciepła lub w umowie o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji ciepła, albo w umowie kompleksowej”.

Taryfy powinny w szczególności zapewniać (art.45 ustawy):

 • pokrycie kosztów uzasadnionych działalności gospodarczej przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji lub obrotu ciepłem, wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w tę działalność,
 • ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek opłat.

Przedsiębiorstwa energetyczne ustalają taryfy dla ciepła zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 kwietnia – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz w wydanych w oparciu o tę ustawę przepisach wykonawczych. W zakresie ciepła przepisami tymi jest rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło zwane dalej „rozporządzeniem taryfowym”. Aby zastosować opracowaną taryfę MPEC musi uzyskać najpierw jej zatwierdzenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Grupa taryfowa określa grupę odbiorców korzystających z usług związanych z zaopatrzeniem w ciepło, z którymi rozliczenia są prowadzone na podstawie tych samych cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania.

Podział na grupy taryfowe wynika z obowiązującego prawa energetycznego. Został on dokonany w zależności od poziomu uzasadnionych kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo energetyczne w związku z dostarczaniem ciepła do danego odbiorcy (grupy odbiorców).

Uzasadnione koszty są wyodrębniane dla danej grupy taryfowej w zależności od:

 • źródła ciepła lub zespołu źródeł ciepła zasilających sieć ciepłowniczą;
 • sieci ciepłowniczej, którą ciepło jest przesyłane do węzłów cieplnych w postaci określonego nośnika ciepła;
 • miejsca dostarczania ciepła i związanego z nim zakresu usług przesyłowych, świadczonych przez przedsiębiorstwo energetyczne;
  • rodzaju nośnika ciepła i jego parametrów;
  • wymagań w zakresie standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dotyczących niezawodności i ciągłości dostarczania ciepła.

  Podział odbiorców na grupy taryfowe:

  • R1 – odbiorcy zasilani z Kotłowni Rejonowej, do których ciepło dostarczane jest siecią
   w której nośnikiem jest ciepła woda za pośrednictwem węzła grupowego i zewnętrznej instalacji odbiorczej, będących własnością i eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne;
  • R2 – odbiorcy zasilani z Kotłowni Rejonowej, do których ciepło dostarczane jest siecią
   w której nośnikiem jest ciepła woda za pośrednictwem węzła cieplnego obsługującego jeden obiekt, będących własnością i eksploatowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne;
  • R3 – odbiorcy zasilani z Kotłowni Rejonowej, do których ciepło dostarczane jest siecią będącą własnością przedsiębiorstwa energetycznego, w której nośnikiem jest ciepła woda, za pośrednictwem węzła cieplnego będącego własnością
   i eksploatowanego przez odbiorcę;
  • 0 – odbiorcy zasilani z kotłowni gazowej „Browarna” w Brzesku, do których dostarczane jest ciepło w postaci gorącej wody poprzez zewnętrzną instalacje odbiorczą;
  • GB – odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci gorącej wody z kotłowni gazowych
   w Brzesku;
  • GJ – odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci gorącej wody z kotłowni gazowych
   w Jadownikach;
  • GM – odbiorcy zaopatrywani w ciepło w postaci gorącej wody z kotłowni gazowych
   w Morzyskach.

 

 

Ceny i stawki opłat składające się na taryfę przedsiębiorstwa energetycznego zanim wejdą w życie zatwierdza i kontroluje Prezes URE. Proces zatwierdzania taryfy związany jest ze szczegółową kontrolą kosztów uzasadnionych firmy i weryfikacją kalkulacji nowych cen. URE stoi na straży przestrzegania przepisów, równoważy interesy stron: firma ciepłownicza – odbiorca, ale przede wszystkim chroni interes odbiorcy, sprawdzając zasadność podwyżek oraz staranność sporządzenia taryfy.

Zgodnie z zapisem w umowie sprzedaży ciepła, w przypadku zmiany cen i stawek opłat taryfowych Odbiorcę wiążą nowe stawki po 14 dniach od dnia ich opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wojewody Małopolskiego. Zwyczajowo już taryfa MPEC publikowana jest na naszej stronie internetowej www.mpec.brzesko.pl. Dodatkowo każdemu odbiorcy indywidualnie wysyłamy wyciąg z nowej taryfy.

Jeżeli odbiorca ociepli swój dom, może zmniejszyć wielkość mocy zamówionej. Wniosek w tym zakresie należy złożyć w terminie do końca sierpnia na następny rok kalendarzowy. Wniosek dotyczący zmiany mocy powinien wpłynąć w formie pisemnej.

Jeżeli do takiego sporu dojdzie i zostaną wyczerpane polubowne metody załatwienia sprawy, klient może odwołać się do instytucji i organów nadrzędnych. Organami nadrzędnymi są między innymi Urząd Regulacji Energetyki, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, sądy powszechne.

Zakres kompetencji Prezesa URE został szczegółowo i wyczerpująco określony w ustawie z 10 kwietnia 1997 Prawo energetyczne. Zgodnie z zapisami Prawa energetycznego Prezes URE rozstrzyga spory dotyczące:

 • ustalania warunków świadczenia usług polegających na przesyłaniu i dystrybucji paliw lub energii, 
 • odmowy przyłączenia do sieci, 
 • odmowy zawarcia umowy sprzedaży ciepła, 
 • nieuzasadnionego wstrzymania dostaw energii cieplnej.

 

Odbiorca ciepła w lokalu wielorodzinnym może zgłaszać usterki techniczne oraz wszelkie roszczenia dotyczące rozliczeń kosztów ogrzewania do Spółdzielni/Administratora budynku. Spory pomiędzy Spółdzielnią a przedsiębiorstwami energetycznymi rozstrzyga Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, zaś kwestie sporne pomiędzy indywidualnymi odbiorcami w lokalach mieszkalnych a zarządzającym bądź właścicielem tego budynku można kierować do http://www.ure.gov.pl/.

Jeżeli dojdzie do zakłócenia pracy źródła, sieci cieplnej lub urządzeń ciepłowniczych powodującego przerwę w dostarczaniu energii cieplnej, odbiorcy przysługuje upust obliczany zgodnie ze wzorem zawartym w umowie sprzedaży ciepła oraz zawartymi tam zasadami. Jednak przerwa lub ograniczenie musi trwać powyżej 48 godzin lub w przypadku kilku przerw łączenie 48 godzin w ciągu miesiąca. Upusty nie dotyczą okresu planowanej corocznej letniej przerwy remontowej, przerw w okresie dostarczania energii elektrycznej i gazu, wprowadzonych ograniczeń na podstawie zarządzeń właściwych władz państwowych lub samorządowych, działania siły wyższej. Dostawca nie udziela również upustów w przypadku wstrzymania dostawy ciepła z winy odbiorcy. Szczegółowe zasady udzielania upustów określa zawarta z każdym z Państwa odrębna umowa sprzedaży ciepła.

Nielegalny pobór ciepła jest zjawiskiem raczej marginalnym. Jednak niekiedy zdarzały się takie sytuacje. Konsekwencje nielegalnych działań są dla klienta bardzo dotkliwe i naprawdę nieopłacalne. Nielegalny pobór ma miejsce wtedy, gdy Odbiorca przekroczy zamówioną moc cieplną, pobiera ciepło z całkowitym lub częściowym ominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego, dokonuje w układzie pomiarowo-rozliczeniowym uszkodzeń powodujących jego nieprawidłowe działanie, samowolnie manipuluje w urządzeniu regulującym obliczeniowe natężenie przepływu nośnika ciepła, a także w przypadku pobierania ciepła bez zawarcia umowy. Sprzedawca może pobierać podwyższone opłaty w wysokości dwukrotnych cen i stawek określonych dla danej grupy taryfowej odbiorców. Podwyższone opłaty oblicza się dla każdego miesiąca, w którym nastąpił pobór ciepła niezgodnie z umową. W przypadku kiedy ciepło jest pobierane bez zawartej umowy dostawca ma prawo obciążyć Odbiorcę w wysokości pięciokrotnych stawek określonych w taryfie.

Tak. Odbiorca ma obowiązek umożliwić na każde wezwanie upoważnionym pracownikom dostawcy (wraz z niezbędnym sprzętem) wstęp na teren nieruchomości i do pomieszczeń w celu przeprowadzenia prac związanych z eksploatacją i naprawą urządzeń stanowiących własność dostawcy. Dostawca ma również prawo w każdej chwili do badań, pomiarów oraz kontroli urządzeń, w tym także kontroli układów pomiarowych.

W tym przypadku wstrzymanie dostawy ciepła miało miejsce z winy Odbiorcy. Wznowienie nastąpi oczywiście po opłaceniu wszelkich zaległości w opłatach wraz z odsetkami. Odbiorca zostanie obciążony również za ponowne wznowienie dostawy wg stawki określonej
w aktualnej taryfie. W przypadku przerwy w dostawie ciepła ponad 180 dni wznowienie dostawy ciepła nastąpi po ponownym określeniu technicznych warunków przyłączenia i po ich realizacji.

Możliwe są tu dwie sytuacje:

 • Pierwsza ma miejsce wtedy, gdy nowy właściciel będzie również korzystał
  z ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej Jest to sytuacja najbardziej korzystna dla każdej ze stron, ponieważ poprzedniego właściciela nie obowiązuje okres wypowiedzenia, umowa będzie kontynuowana. W celu dopełnienia formalności sprzedający oraz kupujący dom powinien zgłosić się do MPEC w Brzesku. Poprzedni odbiorca wypowiada umowę a nowy właściciel domu wnioskuje o zawarcie umowy. Sprzedający oraz nabywca określają datę przepisania umowy. Na ten dzień odczytujemy licznik ciepła i dokonujemy końcowego rozliczenia
  za ciepło sprzedającego dom.
 • Druga z możliwych sytuacji ma miejsce gdy następny właściciel nie zamierza korzystać z miejskiej sieci ciepłowniczej lub planuje zawrzeć umowę później. W takiej sytuacji osoba sprzedająca dom, będąca stroną umowy, wypowiada umowę sprzedaży ciepła. Jednak obowiązuje ją zapisany w umowie 6 miesięczny okres wypowiedzenia. W tym okresie pobierane są opłaty stałe: opłata za moc zamówioną, opłata za przesył. Po upływie okresu wypowiedzenia następuje trwałe odcięcie odbiorcy od sieci ciepłowniczej oraz zdemontowany zostaje licznik ciepła. Na życzenie klienta trwałe odcięcie może nastąpić szybciej, jednak nie zwalnia to z konieczności uiszczania opłat stałych za okres wypowiedzenia.

 

Tak, gdyż przedsiębiorstwo ciepłownicze zawiera umowę sprzedaży ciepła z właścicielem posesji. Jeżeli ma miejsce przepisanie własności domu z rodziców na dzieci, należy dopełnić formalności, tj. zgłosić się do MPEC Sp. Z o.o w Brzesku w celu przepisania umowy sprzedaży ciepła na aktualnego właściciela. Nowy właściciel obiektu powinien okazać tytuł prawny do posesji inaczej mówiąc udokumentować, że jest jego właścicielem.

Wysokość cen i stawek opłat za ciepło oraz usługi przesyłowe zawarta jest w obowiązującej, zatwierdzanej przez Prezesa URE taryfie dla ciepła. Na wysokość opłat związanych z ogrzewaniem obiektu składają się tzw. opłaty stałe (płatne przez cały rok w jednakowej wysokości, uzależnione od wielkości i kubatury ogrzewanego obiektu których pochodną jest wielkość zamówionej mocy cieplnej) oraz opłaty zmienne (uzależnione od ilości zużytego ciepła w danym miesiącu – okresie rozliczeniowym).

 

Ilość zużytego ciepła (ilość ciepła potrzebnego do podgrzania wody) ustalana jest na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego (licznika ciepła).

Koszt 1 m3 zależny jest od różnych czynników m.in.:

 • temperatury zimnej wody, która jest podgrzewana,
 • tzw. rozbioru, czyli ilości wody zużytej przez mieszkańców w danym budynku,
 • wysokości strat ciepła na instalacji c.w.u. w budynku.

Dzieląc kwotę faktur za ciepło wystawionych przez MPEC dla danego Odbiorcy (np. dla całego budynku wspólnoty mieszkaniowej) przez ilość zużytej ciepłej wody (suma wskazań wodomierzy c.w.u. ze wszystkich mieszkań) oraz doliczając do tego koszt surowca (zimnej wody, która została podgrzana) otrzymujemy cenę za 1 m3 c.w.u. zużytej w danym budynku w konkretnym okresie rozliczeniowym.

Ewentualne różnice pomiędzy rzeczywistymi kosztami przygotowania ciepłej wody w danym okresie a zaliczkami pobranymi na ten cel od poszczególnych mieszkańców przez administratora mogą natomiast zostać skorygowane w prowadzonych okresowo rozliczeniach.

 

Zamówiona moc cieplna jest ustalana przez odbiorcę co najmniej na okres 12 miesięcy i może być zmieniona wyłącznie w terminie ustalonym w umowie sprzedaży ciepła. Specyfika działalności przedsiębiorstwa ciepłowniczego wymaga przynajmniej rocznego planowania
i organizowania pracy. Źródła ciepła, węzły i sieci cieplne muszą być cały czas gotowe do pracy, a koszty stałe związane z eksploatacją urządzeń ponoszone są przez cały rok. Stąd cena za zamówioną moc cieplną jest ceną roczną, natomiast pobierana jest w 12 równych ratach miesięcznych.

Zarządzający lub właściciel budynku wielolokalowego (np. spółdzielnia mieszkaniowa) kupując ciepło od MPEC Sp. z o.o. w Brzesku płaci temu przedsiębiorstwu za dostarczone ciepło zgodnie z taryfą przedsiębiorstwa energetycznego, zatwierdzoną przez Prezesa URE. Taryfa natomiast zobowiązuje do wnoszenia comiesięcznych opłat za ciepło. Z kolei ustalanie wysokości i częstotliwości wnoszenia przez indywidualnych odbiorców w lokalach zaliczkowych opłat za ciepło należy do zarządzającego lub właściciela budynku wielolokalowego (np. zarządu spółdzielni mieszkaniowej). Jednak ostatecznego rozliczenia za ciepło zarządzający lub właściciel budynku wielolokalowego powinien dokonać w oparciu o koszty zakupu ciepła od MPEC Sp. z o.o. w Brzesku. Wysokość faktur za ciepło wystawianych dla Odbiorców w poszczególnych miesiącach podlega znacznym wahaniom, w zależności od ilości pobranego ciepła. Odbiorcy natomiast, na podstawie prognozowanych rocznych kosztów związanych z ogrzewaniem budynku, w oparciu o zasady ustalonew wewnętrznych regulaminach, określają roczne opłaty zaliczkowe (najczęściej w stałej wysokości) dla poszczególnych użytkowników lokali oraz ich miesięczne raty, płatne także w miesiącach letnich, gdy ciepło nie jest pobierane.

Razem z nowym prawem energetycznym od 1999 roku zmienił się system rozliczania i pobierania opłat za ciepło. Do dnia dzisiejszego ustawodawca wprowadzał wielokrotne zmiany w prawie energetycznym, w konsekwencji czego przedsiębiorstwa ciepłownicze musiały za każdym razem dostosowywać swoje taryfy do aktualnie obowiązujących przepisów. Aktualnie cena za ciepło składa się z czterech elementów. Omówimy po kolei wszystkie pozycje, które znajdują się na fakturze za ciepło:

 • Opłata stała za moc zamówioną. Jest to element stały opłat za ciepło. W przepisach określono, że opłata za zamówioną moc cieplną jest opłatą roczną pobieraną
  w 12 miesięcznych ratach. Jej sumaryczna wartość na fakturze dla danego odbiorcy, zależy od wielkości zamówionej przez niego mocy.
 • Opłata stała za usługi przesyłowe. Jak sama nazwa wskazuje jest częścią stałą opłaty
  za przesył. Sposób naliczania jest tu podobny jak w opłacie za moc zamówioną.
  Jest to również opłata roczna pobierana w 12 miesięcznych ratach. Dlatego jej wysokość na fakturze (w ramach danej taryfy), co miesiąc jest taka sama. Sumaryczna jej wartość na fakturze zależy od wielkości zamówionej mocy cieplnej.
 • Opłata za ciepło pobrane. Stanowi część zmienną opłaty za ciepło. Jej comiesięczna wysokość zależy od ilości zużytych jednostek ciepła – GJ. Stan wskazań licznika ciepła odczytywany jest co miesiąc i pojawia się na fakturze każdego odbiorcy.
 • Opłata zmienna za usługi przesyłowe. Jest to zmienna część opłaty za przesył, obliczana od każdej jednostki zużytego ciepła, czyli od każdego GJ. Wysokość tej pozycji na fakturze, zależy od wskazań licznika ciepła.

 

Faktury

Najczęściej zadawane pytania

Razem z nowym prawem energetycznym od 1999 roku zmienił się system rozliczania
i pobierania opłat za ciepło. Do dnia dzisiejszego ustawodawca wprowadzał wielokrotne zmiany w prawie energetycznym, w konsekwencji czego przedsiębiorstwa ciepłownicze musiały za każdym razem dostosowywać swoje taryfy do aktualnie obowiązujących przepisów. Aktualnie cena za ciepło składa się z czterech elementów. Omówimy po kolei wszystkie pozycje, które znajdują się na fakturze za ciepło:

 • Opłata stała za moc zamówioną. Jest to element stały opłat za ciepło. W przepisach określono, że opłata za zamówioną moc cieplną jest opłatą roczną pobieraną
  w 12 miesięcznych ratach. Jej sumaryczna wartość na fakturze dla danego odbiorcy, zależy od wielkości zamówionej przez niego mocy.
 • Opłata stała za usługi przesyłowe. Jak sama nazwa wskazuje jest częścią stałą opłaty
  za przesył. Sposób naliczania jest tu podobny jak w opłacie za moc zamówioną.
  Jest to również opłata roczna pobierana w 12 miesięcznych ratach. Dlatego jej wysokość na fakturze (w ramach danej taryfy), co miesiąc jest taka sama. Sumaryczna jej wartość na fakturze zależy od wielkości zamówionej mocy cieplnej.
 • Opłata za ciepło pobrane. Stanowi część zmienną opłaty za ciepło. Jej comiesięczna wysokość zależy od ilości zużytych jednostek ciepła – GJ. Stan wskazań licznika ciepła odczytywany jest co miesiąc i pojawia się na fakturze każdego odbiorcy.
 • Opłata zmienna za usługi przesyłowe. Jest to zmienna część opłaty za przesył, obliczana od każdej jednostki zużytego ciepła, czyli od każdego GJ. Wysokość tej pozycji na fakturze, zależy od wskazań licznika ciepła.

 

Przyłączeniowe

Najczęściej zadawane pytania

Z wnioskiem o przyłączenie obiektu do miejskiego systemu ciepłowniczego (sieci ciepłowniczej MPEC) może wystąpić każdy, kto posiada tytuł prawny do obiektu (właściciel budynku, zarząd lub zarządca wspólnoty mieszkaniowej, zarząd spółdzielni mieszkaniowej), do którego ma być dostarczane ciepło.
Warunkiem wszczęcia procedury przyłączeniowej zmierzającej do określenia możliwości technicznych, prawnych, możliwego terminu przyłączenia danego obiektu do systemu ciepłowniczego itd. jest złożenie przez zainteresowanego w naszym przedsiębiorstwie pisemnego „Zapytania o możliwość przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej”.
Po wstępnej analizie możliwości przyłączenia do sieci, nasi pracownicy skontaktują się
z Państwem w celu określenia dalszego postępowania. Kolejnym krokiem jest złożenie pisemnego „Wniosku o określenie warunków przyłączenia”. Wniosek taki można otrzymać w siedzibie naszego przedsiębiorstwa oraz pobrać z naszej witryny internetowej. Wydrukowany oraz wypełniony złożyć w sekretariacie naszego przedsiębiorstwa.

Ustalenia dotyczące podziału kosztów oraz zakresu robót prowadzonych przez MPEC dokonywane są na etapie uzgadniania warunków przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. W chwili obecnej, Odbiorca ponosi koszty zakupu i wykonania, ewentualnie przystosowania instalacji odbiorczej centralnego ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej wewnątrz budynku oraz instalacji odbiorczej w poszczególnych lokalach. Pozostałe koszty związane z przyłączeniem do sieci obiektu Odbiorcy ponosi MPEC. W niektórych, uzgodnionych z Odbiorcą przypadkach, Odbiorca sam dokonuje zakupu urządzeń węzła cieplnego.

Awarie

Najczęściej zadawane pytania

Takie problemy należy zgłaszać dyżurującemu całodobowo dyspozytorowi sieci:
tel. 14 68 62 505
601 075 680
662 502 785
Zadaniem dyspozytora sieci jest bieżące monitorowanie całego systemu ciepłowniczego, czuwanie nad właściwymi parametrami, bieżące reagowanie na wszelkie awarie.

W przypadku wątpliwości, czy parametry ciepła dostarczanego do budynku są zgodne z zamówionymi przez Odbiorcę ciepła, MPEC w dowolnym czasie na życzenie Odbiorcy i w jego obecności przeprowadza kontrolę i sprawdzenie zgodności tych parametrów z zamówionymi przez Odbiorcę.

Problem niedogrzewania poszczególnych mieszkań spowodowany jest przede wszystkim dwoma czynnikami:

 1. nieprawidłową pracą instalacji c.o. w budynku z powodu niewłaściwej jej regulacji
  (czy też niewykonania takiej regulacji), co bardzo często wynika z braku dokumentacji technicznej instalacji c.o. lub niezgodności istniejącej dokumentacji
  ze stanem faktycznym;
 2. zaniżeniem wielkości zamówionej mocy cieplnej w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania, która powinna zostać określona przez kompetentne osoby,
  na podstawie dokumentacji technicznej budynku.

Przeprowadzenie regulacji instalacji odbiorczej c.o. w budynku, jak również określenie wielkości zamówionej mocy cieplnej – na poziomie wystarczającym na pokrycie wszelkich potrzeb cieplnych budynku oraz pozostałych parametrów nośnika ciepła, należą
do obowiązków Odbiorcy ciepła, nie zaś do MPEC, jako jego dostawcy.

Reasumując, w przypadku niedogrzewania poszczególnych lokali, właściwym adresatem Państwa uwag jest właściciel lub zarządca nieruchomości.

 

Niezwłocznie zgłosić zauważoną usterkę w pracy licznika do MPEC w Brzesku:

ul. Ciepła 11,

tel. 14 68 62 505.

Tak. Zapisane jest to w umowie sprzedaży ciepła. W takim przypadku pracownicy MPEC Sp. z o.o. w Brzesku dokonują sprawdzenia urządzenia pomiarowego poprzez oględziny oraz wykonanie podstawowych pomiarów na miejscu u odbiorcy. W przypadku potwierdzenia niesprawności MPEC Sp. z o.o. w Brzesku dokonuje naprawy na swój koszt. Natomiast w przypadku nie potwierdzenia nieprawidłowego działania licznika i dalszego kwestionowania jego wskazań przez odbiorcę licznik może zostać zdemontowany i wysyłany do sprawdzenia przez upoważnioną do takich badań jednostkę. Jeżeli badania sprawdzające wykażą wadliwe naliczanie energii cieplnej, odbiorca ma prawo do korekty wskazań ciepłomierza a koszty legalizacji licznika pokrywa MPEC Sp. z o.o. w Brzesku. Jeżeli natomiast badania sprawdzające wykażą, że jego wskazania są prawidłowe, koszty sprawdzenia i legalizacji pokrywa odbiorca ciepła.

Techniczne

Najczęściej zadawane pytania

Odbiorca ciepła powinien zadbać o dobry stan techniczny swojego węzła i instalacji grzewczej. Warto dokonać przeglądu urządzeń i jeżeli zajdzie taka konieczność, pomyśleć o ich remoncie, aby zapewnić prawidłową pracę w następnym sezonie. Zalecamy przejrzeć filtr i usunąć ewentualne zanieczyszczenia. W przypadku kiedy węzeł wyposażony jest w odmulacz należało by dokonać jego płukania. Zaleca się również sprawdzenie i uzupełnienie stanu izolacji. Braki należy uzupełnić, gdyż dobra izolacja wpływa na zmniejszenie strat ciepła. Warto również pamiętać, że nie należy opróżniać instalacji z wody w okresie przerwy w ogrzewaniu.

Odbiorca posiadający stary węzeł może rozważyć kwestię założenia automatyki pogodowej lub automatyki pokojowej, która umożliwi programowanie zadanej temperatury w pomieszczeniu na przestrzeni doby i tygodnia oraz pozwoli zmniejszyć zużycie ciepła. Zastosowanie automatyki wpływa zarówno na poprawę komfortu cieplnego w budynku oraz sprzyja racjonalnemu zużyciu energii cieplej.

Chętnie doradzimy naszym klientom w kwestiach eksploatacji, modernizacji i remontu węzła. Odbiorca może nam zlecić wykonanie wszelkich usług związanych z ciepłownictwem. Mamy szeroką ofertę, naszym celem jest kompleksowa obsługa odbiorcy ciepła, a co za tym idzie oferowanie wszelkich usług związanych z ogrzewaniem. Wykonujemy nowoczesne kompaktowe węzły cieplne oraz instalacje co i cw. Przeprowadzamy również remonty i modernizacje urządzeń ciepłowniczych. Informacje na ten temat można uzyskać w MPEC Sp. z o.o. w Brzesku przy ul. Ciepła 11, tel. 14 68 62 505.

Wysokość temperatury na zasilaniu w węźle odbiorcy ciepła zależy od aktualnych warunków atmosferycznych. W systemie ciepłowniczym stosowany jest tzw. jakościowy system regulacji. Oznacza to, że w źródle ciepła tj. Ciepłowni Rejonowej regulowana jest temperatura czynnika grzewczego tzn. wody zasilającej dla całego systemu ciepłowniczego. Parametry pracy sieci – czynnika grzewczego, wody zasilającej ustalane są na bieżąco stosownie do występujących oraz prognozowanych warunków pogodowych, a więc temperatury zewnętrznej otaczającego nas powietrza, zachmurzenia i siły wiatru, operator w źródle ciepła dokonuje stosownych regulacji i nastaw mocy źródła.

W tej sytuacji radzimy zajrzeć do umowy sprzedaży ciepła, której integralna częścią jest Tabela regulacyjna temperatury wody sieciowej oraz Wniosek dotyczący zamówienia mocy cieplnej. W tabeli regulacyjnej podane są dla każdego obiektu temperatury zasilania oraz powrotu czynnika grzewczego przy danych temperaturach otoczenia. Należy zaznaczyć, że zgodnie z umową dopuszczalne jest średnie odchylenie temperatury wody zasilającej +/- 10 % pod warunkiem, że temperatura wody zwracanej z instalacji jest zgodna z tabelami regulacyjnymi z tolerancją ±7%. Istotnym czynnikiem jest również przepływ obliczeniowy, który wynika z mocy zamówionej i jego wahanie może wynosić również +/- 10%. W tym przypadku, gdy parametry w węźle są zgodne z zawartą umową sprzedaży ciepła powodem niedogrzania może być zamówienie zbyt małej mocy przez odbiorcę ciepła.

Ustawodawca określił:

 • zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się
  o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi
  w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

Zamówiona moc cieplna jest więc maksymalną ilością ciepła jaka może zostać dostarczona i odebrana przez odbiorniki ciepła zainstalowane w danym obiekcie w określonej jednostce czasu (np. 1 godz.) w warunkach obliczeniowych
(temp. zewn. – 20ºC).

W przypadku, gdy zamówiona moc cieplna dla Państwa obiektu będzie zbyt mała, przy niższych temperaturach zewnętrznych mieszkania będą niedogrzewane. Dodatkowo zwrócony nośnik ciepła najprawdopodobniej będzie miał zaniżoną temperaturę, a więc nastąpi przekroczenie zamówionej mocy cieplnej.

Warunki obliczeniowe o których mowa w definicji dotyczą temperatury zewnętrznej
ustalonej dla danego regionu kraju. W Brzesku stosuje się
zewnętrzną temperaturę obliczeniową -20oC, co oznacza, że do tej temperatury nasze przedsiębiorstwo gwarantuje utrzymanie temperatury normatywnej w pomieszczeniach (np. dla obiektów mieszkalnych temperatura normatywna wynosi +20oC). Aby powyższe warunki zostały jednak spełnione, wielkość zamówionej mocy cieplnej powinna być przez Odbiorcę prawidłowo oszacowana – z uwzględnieniem zapisów w definicji (lit. a – c).

W praktyce temperatura zewnętrzna obliczeniowa (- 20oC) występuje co najwyżej kilka razy w roku. Wobec czego, sprawdzając wielkość mocy zamówionej należy uwzględniać
tzw.
współczynniki korygujące, odnoszące faktyczną wielkość poboru mocy w danych warunkach (przy danej temperaturze zewnętrznej), do mocy pobieranej w warunkach obliczeniowych. Współczynniki te zawarte są w tabelach regulacyjnych dostępnych na naszej stronie internetowej.

 

Wielkość ta ustalana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010r. „w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło” (Dz.U.2010.194.1291) przez Odbiorcę.

Zamówiona moc cieplna powinna być wyliczona przez projektanta instalacji odbiorczej i uwzględniać w szczególności przeznaczenie danego obiektu. Ostateczną decyzję określającą wielkość zamówionej mocy cieplnej podejmuje zawsze Odbiorca.

 

Tego rodzaju dane powinny się znajdować w dokumentacji budowlanej obiektu. Wielkość mocy zamówionej danego obiektu zależy od wielu elementów. Przede wszystkim od zastosowanej technologii budowy a więc materiałów z jakich dom został wybudowany, rodzaju zastosowanego ocieplenia, stolarki okiennej. Kolejnym istotnym czynnikiem jest wielkości domu oraz temperatury jaką dany odbiorca chce w domu utrzymywać. Jeżeli ktoś ma kłopot z określeniem mocy zamówionej służymy poradą w tym zakresie. Ostateczna deklaracja należy zawsze do klienta.

Zgodnie z umową sprzedaży ciepła, moc zamówioną można zmienić raz w roku. Deklarację zmiany mocy należy złożyć koniecznie w formie pisemnej, w terminie do 1 września na następny rok kalendarzowy. Rezultatem zmiany mocy zamówionej będzie przygotowanie przez naszą firmę nowego wniosku zamówionej mocy cieplnej, który jest załącznikiem do umowy sprzedaży ciepła. Na przełomie roku, w węźle obiektu dokonamy wymiany kryzy, która ograniczy przepływ do aktualnie zamówionej mocy. Inaczej mówiąc odbiorca nie będzie mógł pobrać mocy więcej niż zamówił. Konsekwencją zamówienia zbyt małej mocy może być niedogrzanie pomieszczeń w budynku, a także brak odpowiednich parametrów ciepłej wody użytkowej w okresie całego roku kalendarzowego, na który dana wielkość mocy została zamówiona.

 

Stosujemy ograniczniki przepływu (kryzy), które mają za zadanie uniemożliwiać przekraczanie mocy poza aktualnie zamówioną. Jeżeli zdarzy się, że Odbiorca przekroczy wielkość zamówionej mocy, to, zgodnie z umową sprzedaży ciepła, Sprzedawca może pobierać podwyższone opłaty w wysokości dwukrotnych cen i stawek określonych dla danej grupy taryfowej odbiorców. Podwyższone opłaty oblicza się dla każdego miesiąca, w którym nastąpił pobór ciepła niezgodnie z umową. W tego typu przypadkach informujemy odbiorcę o przekroczeniu mocy i albo sam wnioskuje o jej zwiększenie, albo ograniczamy przepływ do wielkości wynikającej z mocy zamówionej. Aktualnie zamówiona przez Odbiorcę moc oraz wynikający z niej maksymalny przepływ obliczeniowy określone są we Wniosku zamówienia mocy cieplnej stanowiącym załącznik do umowy sprzedaży ciepła.

Przedsiębiorstwa ciepłownicze nie mogą narzucać odbiorcy wielkości zamówionej mocy. Określenie wielkości mocy zamówionej jest prawem i obowiązkiem odbiorcy. Zadaniem naszym jest zapewnić ciągłą dostawę parametrów wody grzewczej stosownie do zamówionej mocy i to czynimy.

Każda zmiana w umowie sprzedaży ciepła wymaga formy pisemnej, jest to zapisane w treści umowy. Również zmianę mocy dokonuje się zgodnie z zapisami umowy. W tym celu Odbiorca składa pisemny wniosek o zmianę mocy zamówionej.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (publikacja Dz. U. 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002), określa w § 120.2, iż w budynkach oddanych do użytku po 15 grudnia 2002 instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C, przy czym instalacja ta powinna umożliwić przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C.
We wszystkich wcześniej oddanych budynkach do użytku przed tą datą, instalacja ciepłej wody winna zapewnić parametry 45°C – 50°C wody w punktach czerpalnych.