Kontrast
Czcionka

Centrum zgłoszeń:
14 68 62 625

RODO

Dodatkowe menu rozwiń

Przejdź

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych.

Szanowni Państwo, od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (popularnie zwane RODO). Zmiany mają na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. W związku z tym, przedstawiamy najważniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowej regulacji prawnej.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO):

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku, adres: ul. Ciepła 11, 32-800 Brzesko, e-mail: mpec@mpec.brzesko.pl, telefon: (14) 686 2505, (14) 6862625

Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Brzesku sprawuje Inspektor Ochrony Danych Osobowych (dalej: „Inspektor”):  adres : Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Ciepła 11, 32-800 Brzesko, e-mail: iodo@mpec.brzesko.pl.

Dodatkowe dane osobowe Inspektora dostępne są na stronie:www.mpec.brzesko.pl. Może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem we wszystkich sprawach związanych  z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskiwane od Pani/Pana są potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

  • zawarcia i realizacji umowy,
  • zapewnienia zgodności przetwarzania danych z obowiązującymi przepisami prawa;
  • zapewnienia zgodności z uzasadnionymi interesami lub działania w ochronie uzasadnionych interesów gospodarczych i uprawnień, m.in. użycie w związku z roszczeniami prawnymi, wymaganiami zgodności, w celach regulacyjnych i dochodzeniowych (włącznie z ujawnieniem danych w związku z postępowaniem sądowym);
  • udzielenia odpowiedzi na wszelkie uwagi i skargi, w sposób zgodny z naszymi uzasadnionymi interesami (włącznie z dochodzeniem w sprawie skarg zgłoszonych przez użytkownika lub inne podmioty dotyczących naszych produktów lub usług);
  • obsługi zgłoszeń i reklamacji.
  • zapewnienia komunikacji elektronicznej,

PODSTAWA PRZETWARZA DANYCH  OSOBOWYCH

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi:

– zarówno wykonanie umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a MPEC jak też konieczność podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy,

– z uwagi na charakter działalności MPEC podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków MPEC wynikających z przepisów prawa,  – art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/460WE (RODO),

– podstawą prawną przetwarzania może być również prawnie uzasadniony interes Administratora, w szczególności przetwarzanie danych osobowych w celu obsługi Pani/Pana zgłoszenia (zapewnienie komunikacji, obsługa zgłoszeń i reklamacji), z uwagi na istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest zapewnienie komunikacji z podmiotami zewnętrznymi wobec Spółki, oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami, które będą przechowywane przez okres do zakończenia sprawy oraz dalej przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z jej prowadzeniem;

ODBIORCY I KATEGORIE ODBIORCÓW, KTÓRYM PRZEKAZYWANE SĄ DANE OSOBOWE:

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane następującym podmiotom:

  • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty/zleceń stałych;

PRAWA PODMIOTU W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje  Panu/Pani prawo:

– dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o swoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych na podstawie art. 15 RODO,

– sprostowania lub uzupełnienia danych, na podstawie art. 16 RODO, jeżeli są one nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych,

– usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody lub złożonego oświadczenia, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji,

– wniesienia ograniczenia żądania przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na podstawie art. 18 RODO,

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, na podstawie art. 21 RODO,

– w przypadkach, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia udzielonej zgody na poszczególne cele przetwarzania, w dowolnym momencie. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie przez telefon, w drodze korespondencyjnej, za pomocą poczty elektronicznej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, realizowanego do czasu wycofania zgody,

– prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, a tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych można realizować w każdym czasie, występując we właściwym żądaniem:

– e-mailowo, na adres: iodo@mpec.brzesko.plmpec@mpec.brzesko.pl,

– korespondencyjnie, na adres: ul. Ciepła 11, 32-800 Brzesko

WNIESIENIE SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, w chwili, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest ono warunkiem zawarcia i/lub realizacji umowy oraz świadczenia usług, zapewnienia komunikacji, obsługi zgłoszeń i reklamacji. Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia usług przez administratora danych osobowych na Pani/Pana rzecz.