Przedmiot działalności
Status prawny spółki
Organy spółki
Struktura właścicielska
Majątek
Taryfy i Koncesje
Przyłączenie do sieci
Przetargi i zamówienia pub.
Inne dane publiczne
Kontakt
STRONA GŁÓWNA   INFORMACJE   GALERIA   SPRZEDAŻ OPAŁU      


MPEC W BRZESKU
GALERIA ZDJĘĆ


mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

mpec

mpec


Informacje oglne

Pocztek dziaalnoci zakadu ciepowniczego w Brzesku datuje si na rok 1978, kiedy to w ramach WPEC w Tarnowie powsta Oddzia Energetyki Cieplnej Bochnia-Brzesko. Samodzieln dziaalno jako Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej w Brzesku rozpoczo z dniem 1 lipca 1993r.

W wyniku komercjalizacji i przeksztacenia przedsibiorstwa w spk prawa handlowego od 1 stycznia 1996 r forma prawna podmiotu Miejskie Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej jest spka z ograniczon odpowiedzialnoci , ktrej wsplnikiem jest Gmina Brzesko posiadajca 100% udziaw.

Spka jest przedsibiorstwem energetycznym dziaajcym w oparciu o przepisy ustawy Prawo Energetyczne oraz Kodeks Spek Handlowych. Posiada koncesje nadane przez Urzd Regulacji Energetyki na wytwarzanie oraz przesy i dystrybucj ciepa na terenie miasta Brzeska. Jest czonkiem Izby Gospodarczej "Ciepownictwo Polskie" z siedzib w Warszawie.

Przedmiotem dziaalnoci podstawowej jest wytwarzanie, przesy i dystrybucja energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania, ciepej wody uytkowej, wentylacji i klimatyzacji. Spka prowadzi take doradztwo techniczne oraz usugi w zakresie kompleksowej obsugi kotowni, wzw i sieci cieplnych stanowicych wasno odbiorcy.

Dziaajc na brzeskim rynku ciepowniczym przedsibiorstwo stao si firm kompleksowo i fachowo obsugujc klientw, zawsze dbajc o jako oraz ochron rodowiska naturalnego. Za gwny cel stawiamy sobie rwnie stopniowe obnianie cen dostawy ciepa, a zwaszcza cen dla odbiorcw ciepa z miejskiej sieci ciepowniczej.

Gwnym odbiorc ciepa s zasoby mieszkaniowe Spdzielni Mieszkaniowej oraz Miejskiego Zakadu Gospodarki Mieszkaniowej w Brzesku, a nastpnie zakady przemysowe, szkoy i obiekty uytecznoci publicznej. Spka dostarcza take ciepo do budynkw jednorodzinnych na terenie miasta. Krg tych odbiorcw , zwaszcza w rejonach miasta o ich duym skupieniu, chcemy systematycznie powiksza. W strukturze usug dominuje dostawa ciepa dla potrzeb centralnego ogrzewania.

Ciepa woda uytkowa stanowi niewielki procent, chocia zapotrzebowanie na ni powoli ronie. Mamy nadziej, e w przyszoci jej udzia bdzie znacznie wikszy. Obecnie spka eksploatuje ciepowni "Rejonowa" o mocy zainstalowanej 58 MW oraz czternacie lokalnych kotowni gazowych o cznej mocy 3,5 MW, sie ciepownicz o dugoci okoo 12,5 km oraz ponad 125 wzw cieplnych na terenie miasta Brzeska. Nasze rda ciepa oraz wzy cieplne s wyposaone w urzdzenia najnowszych technologii oraz aparatur kontrolno-pomiarow rejestrujc stany pracy.

Roczna sprzeda ciepa z wasnych rde waha si w granicach od 120 - 150 tys.GJ i zaley gwnie od warunkw pogodowych w okresie jesienno-zimowym. Plany rozwojowe spki dotycz dalszej rozbudowy sieci ciepowniczej na terenie miasta zasilanej z ciepowni "Rejonowa" , ktrej moc zainstalowana wykorzystana jest w okoo 45%. Spka ma ambicj i nadziej, abyw zaopatrzeniu Gminy Brzesko w ciepo, by gwnym producentem i dostawc ciepa .

Na rozwj, inwestycje i modernizacje w latach 1996-2006 spka przeznaczya ponad 5 mln z. Cao nakadw pokryto z wasnych rodkw finansowych. Gwne kierunki tych nakadw to rozbudowa sieci ciepowniczej i podczenie do niej nowych obiektw, zamiana kotowni wglowych na kotownie gazowe, budowa nowych oraz modernizacja ciepowni "Rejonowa", modernizacja wzw cieplnych i wyposaenie ich w automatyk regulacyjn i pomiarow.

Spka pragnie nadal przejmowa do kompleksowej obsugi istniejce kotownie i instalacje odbiorcze w przedsibiorstwach i instytucjach na terenie miasta , a nastpnie dokonywa ich modernizacji .

Jednym z najwaniejszych kierunkw rozwoju spki jest cigle zmniejszanie niekorzystnego oddziaywania na rodowisko naturalne. Obnienie to realizuje byo poprzez systematyczne likwidowanie kotowni opalanych wglem i podczanie ich do miejskiej sieci ciepowniczej lub wymian w nich kotw na koty gazowe. W latach 1992-2002 zlikwidowano wszystkie ( 10 sztuk), eksploatowane przez MPEC, kotownie wglowe o niskiej emisji na terenie miasta Brzeska.

Sytuacja na rynku energetycznym, przy duej konkurencji ze strony innych dostawcw energii, stawia przed przedsibiorstwem cigle i wysokie wymagania. Jako oferowanego towaru-usugi musi odpowiada rosncym oczekiwaniom rynku. Aby produkt sprzeda naley go dobrze wypromowa i zarekomendowa.

Postawiona na wysokim poziomie kompleksowa dostawa czynnika grzewczego, przy jednoczenie coraz wikszej niezawodnoci, pozwala rekomendowa nasz produkt jako w peni konkurencyjny na lokalnym rynku ciepa. Strategia marketingowa, ktra zakada m.in. wspfinansowanie inwestycji w zakresie ciepa u odbiorcw, cakowite finansowanie rozbudowy sieci i budowy przyczy, poparta stabilnymi cenami winna umacnia pozycj przedsibiorstwa na rynku.

Nadrzdnym celem dziaalnoci spki MPEC jest zadowolenie odbiorcw ciepa z zapewnienia im komfortu cieplnego za moliwie niska cen. Zdajemy sobie bowiem spraw, e opaty za ciepo stanowi znaczc pozycje w kosztach utrzymania. Chcemy udowodni, e cena ciepa dostarczanego z miejskiej sieci ciepowniczej jest korzystna i konkurencyjna w stosunku do innych nonikw energii.

Przyszo oprcz tego, e jest wyzwaniem jest te niewiadom. Wiadomo jednak, ze ciepo nadal bdzie potrzebne, a przedsibiorstwo musi si rozwija. Mieszkacy Brzeska oszczdzaj ciepo i energi w kadej postaci, a take dbaj o czysto rodowiska naturalnego. MPEC take do tego si przyczynia nieustannie modernizujc swoje obiekty i instalacje , by energi wykorzysta jak najefektywniej.

Specyfika dziaalnoci przedsibiorstwa i oferowanej usugi wymusza cigle i systematyczne usprawnianie i modernizacj rde ciepa, sieci i wzw cieplnych. Od dwunastu lat trwa ten proces i w dalszym cigu bdziemy go kontynuowa. Zapewnienie komfortu cieplnego nie stanowi ju problemu dziki nowoczesnym systemom regulacji pogodowej. Podnioso to komfort i bezpieczestwo uytkowania naszego ciepa przez mieszkacw Brzeska.

mapa strony | do góry   
© 2007 MPEC - MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA z o.o. w Brzesku
www.mpec.brzesko.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt, oskryptowanie, realizacja: ZETO S.A. Oddział w Brzesku